Werkgebied

De Roon Architecten is een vooruitstrevend en een multidisciplinair architectenbureau met een uitgebreide ervaring in de bouwwereld. Ons werkgebied omvat: woningbouw tot renovatie/verbouw; van kantoren tot utiliteitsbouw, industriële bouw en civiele bouw.
Ons team combineert de uitgebreide ervaring met uw wensen en zet deze om in een mooi en functioneel ontwerp. Dit uit zich in helder leesbare gebouwen, die qua ruimtebenutting optimaal ontworpen zijn. Daarbij staat niet alleen de uiterlijke vorm centraal, maar veeleer de interne samenhang: de ruimtelijke structuur, het licht en de materialen.

De Roon Architecten respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, adviseurs en overige personen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig transparante manier willen omgaan, hebben wij in het kader van het in werking treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) e een privacybeleid geformuleerd en in onze organisatie geïmplementeerd (zie Privacy verklaring).

Op alle werkzaamheden, diensten en producten van De Roon Architecten is de DNR 2011 van toepassing.

Op (bouw)tekeningen, schetsen en graphics gemaakt door De Roon Architecten rust auteursrecht (zie Auteursrecht Architecten ).

Sinds 15 oktober 2021 is René de Roon van De Roon Architecten opgenomen op de lijst van architectenbureaus die zijn gecertificeerd als Architect aan Zet.
Deze certificering maakt het mogelijk om te bouwen en verbouwen in Rotterdam zonder aanvraag van een omgevingsvergunning. Het aanvragen van een bouwvergunning is niet meer nodig als een gekwalificeerde architect wordt ingeschakeld en de regels van Architect aan Zet (AaZ) gevolgd worden. Het doel is om bouwinitiatieven sneller te realiseren. Initiatiefnemer betaalt ook geen leges kosten meer.
De regeling geldt voor projecten die doorgaans vergunningsplichtig zijn, variërend van een los bijgebouw tot volledige nieuwbouw van woningen.
De Roon Architecten kan voor u binnen deze regeling fungeren als bouwbegeleider van schetsontwerp tot en met oplevering.
Kortom: een unieke kans voor opdrachtgevers om zónder vergunning aan de slag te gaan met mooie bouwprojecten in Rotterdam!

Bedrijfsfilosofie

De maatschappelijke betekenis van architectuur is de afgelopen jaren steeds meer aan veranderingen onderhevig.
Opdrachtstructuren wijzigen en het werkgebied van de architect verschuift van de bouwregisseur naar specialist. Verdergaande regelgeving, bouwbesluit, BENG- en milieueisen, BIM etc. vragen om gespecialiseerde kennis die steeds meer wordt ingevuld door gespecialiseerde adviesbureaus. Het is de taak van de architect om de hoofdlijnen en het overzicht te bewaken.
De Roon Architecten is volledig geautomatiseerd en door de rijke ervaring en het brede scala aan disciplines kunnen alle soorten ontwerpopgaven binnen onze organisatie adequaat worden uitgewerkt.

DISCIPLINES

– ontwerpen
– (omgeving)vergunningsaanvragen
– technisch tekenen
– visualiseren
– bouwmanagement
– bouwbegeleiding
– bestemmingsplancheck
– bouwkostenramingen en -bewakingen
– bouwkundig advies
– projectcoördinatie
– haalbaarheidsstudies
– advisering bouwschade
– renovatie- en herstelwerkzaamheden
– verbouw
– uitbreidingen
– zonnestudies
– elektra tekening
– Builduing Information Modeling (BIM)

De Roon Architecten is een energiek en dynamisch architectenbureau en dat doen we op onze eigen manier, die ons altijd al succes heeft opgeleverd. We zijn door heel Nederland actief en hebben een jarenlange ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwkundige uitwerking en het begeleiden van (bouw)projecten.

Persoonlijke samenwerking

Bij De Roon Architecten vinden we het van essentieel belang dat de samenwerking tussen ons team en onze opdrachtgever vloeiend verloopt. Voordat we een project starten maken we daarom graag kennis met u. U leert meer over onze werkwijze en wij krijgen een beter beeld van uw wensen en ideeën. Op deze manier kunnen we een persoonlijke samenwerking starten waarbij we samen richting hetzelfde doel streven.

Offerte

Na een kennismaking en verheldering van uw wensen ontvangt u van ons een offerte. Ook deze nemen we samen nog een keer door, waarna we de afspraken bevestigen met een handtekening van beide partijen. We duiken nu samen in het proces van ontwerpen.

Schetsontwerp

We beginnen met het maken van verschillende schetsen om uw wensen visueel te maken en ontdekken de mogelijkheden. Hieruit stellen we een Programma van Eisen op waarbij we diep ingaan op uw wensen over indeling, kleuren en materialen. Verder bekijken we het budget en een globale planning van het gehele proces.

Voorlopig ontwerp (VO)

We gaan verder ontwerpen aan de hand van het Programma van Eisen en komen tot een realisatie van concrete (bouwkundige) tekeningen. Het wordt steeds meer duidelijk hoe we ons ontwerp gaan realiseren. Dit presenteren we uiteindelijk weer aan u zodat we op één lijn zitten met het ontwerp.

Definitief ontwerp (DO)

Een definitief ontwerp is het vervolg van een goedgekeurd voorlopig ontwerp. Waar het voorontwerp handelt over “wat gaan we maken”, komt in het definitief ontwerp meer de vraag “hoe gaan we het maken” aan bod. We gaan dieper in op het uitwerken van details en concentreren ons op de materiaalkeuzes.

Omgevingsvergunning

In deze fase (ook wel “DO+ fase” of “WABO fase”) verschuift de nadruk van het ontwerpen van het gebouw naar de technische uitwerking hiervan. De keuzes uit de voorgaande fases worden vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur en zo nodig installatie-adviseur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie-  en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens worden ingediend bij de gemeente.

Voor het bouwen of verbouwen van een gebouw moet in veel gevallen een omgevings-vergunning worden aangevraagd. Met een omgevingsvergunning krijgt de opdrachtgever van de gemeente toestemming om bijvoorbeeld te bouwen, te slopen, te verbouwen of te renoveren. De Roon Architecten werkt alle benodigdheden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning uit. De gemeente toetst na het aanvragen van de omgevingsvergunning of de stukken compleet zijn, of ze voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit, voldoen aan de normen voor brandveiligheid, aan het bestemmingsplan en aan esthetische voorwaarden.

Bestekfase

In deze fase wordt het project zodanig gedetailleerd uitgewerkt dat het voor aannemers mogelijk is om een goede prijs te bepalen. Hierbij is het van belang dat alle stukken eenduidig, volledig en op elkaar afgestemd zijn. In een bestek wordt het ontwerp tot in detail omschreven, inclusief alle administratieve, juridische en technische eisen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden die van toepassing zijn. Dit vormt de basis vormt voor het contract met de aannemer. De gegevens in een bestek bestaan altijd uit een set gedetailleerde technische tekeningen van het ontwerp en zo nodig aangevuld met een technische omschrijving waarin de specificaties en eisen van de op tekening weergegeven onderdelen omschreven zijn.

Uitvoeringsontwerp

Als de omgevingsvergunning is afgegeven en de aannemer geselecteerd is en alle voorbereidingen getroffen zijn, kan er eindelijk gestart worden met de daadwerkelijke fysieke realisatie van het project. De uitvoeringsfase is voor veel buitenstaanders van het project de meest duidelijke fase. Dit ondanks dat de overige fases in het bouwproject soms minimaal net zo lang duren dan deze specifieke realisatiefase. Communicatie over de voortgang, maar ook over alle stappen en fases van de projectaanpak kunnen helpen om partijen meer zicht te geven op de totale omvang en doorlooptijd van projecten.

Uitvoering

Wanneer het bestek gereed is gemaakt wordt op basis hiervan een uitvoerende partij (aannemer) geselecteerd. In deze fase wordt het contract met de aannemer gesloten en wordt er een prijs afgesproken voor de realisatie van het gemaakte ontwerp. Om het ontwerp te kunnen bouwen zijn gedetailleerde tekeningen nodig waar alle benodigde informatie op verwerkt is. Vaak wordt er in deze fase ook nog overlegd met de aannemer over de exacte detaillering en wijze van bouwen, de uitvoeringsplanning, exacte materiaalkeuze, etc. Wanneer de werktekeningen (schaal 1 : 50) gereed zijn zit de bouwvoorbereiding erop en kan de realisatie van het project beginnen.

Oplevering

Alle onderdelen komen eindelijk bij elkaar en de diverse ruimtes zijn ineens ‘tastbaar’. Aan het einde van het bouwproces begeleid De Roon Architecten indien gewenst de opdrachtgever bij de oplevering. Mogelijke gebreken worden in kaart gebracht en dienen nog in orde te worden gemaakt door de aannemer. Hiermee eindigt onze rol en kan de nieuwe bewoner zich vestigen in zijn nieuwe onderkomen.